PRIVACYVERKLARING

Sporta Vakantie vzw (K.B.O. 0473.317.735) en Sporta-federatie vzw (K.B.O. 0415.851.371), beiden gevestigd te 2260 WESTERLO (Tongerlo), Geneinde 2, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sporta Vakantie vzw en Sporta-federatie vzw, hierna Sporta genoemd, hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en besteden de grootste zorg aan de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet ons deze over te maken zodat wij nog beter kunnen omgaan met persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring delen wij u het volgende mee:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Welke bijzondere persoonsgegevens wij verwerken
 • Waarom wij persoonsgegevens verwerken
 • Of wij aan geautomatiseerde besluitvorming doen
 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
 • In welke omstandigheden wij persoonsgegevens aan derden meedelen
 • Waarom wij cookies gebruiken
 • Welke rechten de betrokkene heeft
 • Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen
 • Hoe een betrokkene ons kan contacteren

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sporta verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Afbeelding
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer en financiële informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sporta verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sporta.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sporta verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je aan te bieden of af te leveren
 • Sporta analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Sporta verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze subsidieaanvragen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sporta neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sporta) tussen zit. Sporta gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sporta bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van drie jaar na de laatste verwerking van een persoonsgegeven van een natuurlijk persoon. Dit betekent dat indien gedurende drie jaren er geen persoonsgegevens van die natuurlijk persoon werden verwerkt alle persoonsgegevens van die natuurlijke persoon definitief worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sporta verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies aan de overheid. Met bedrijven of organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sporta blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sporta deelt jouw gegevens wel volgende aan haar verbonden organisaties, met name Sportacentrum vzw (KBO 0407.758.504) en Sporta vzw (KBO 0410.709.381) in zoverre de gegevens nuttig zijn voor deze organisaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sporta gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sporta gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sporta en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sporta.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van voor- en achterzijde van je identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Sporta wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sporta neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via privacy@sporta.be

Contactgegevens:

Website: https://www.sportakampen.be

E-mail: privacy@sporta.be

Telefoon: +32 (0)14/54.80.72