VERKOOPSVOORWAARDEN

INHOUD

artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door Sporta-federatie vzw of Sporta-vakantie vzw (hierna ‘Sporta’ genoemd).
Inschrijvingen zijn enkel online mogelijk na aanmaak van een persoonlijk account via www.sportakampen.be. De deelnemer zal voorafgaand aan de inschrijving kennis nemen van de algemene voorwaarden die door de deelnemer aanvaard moeten worden alvorens een effectieve inschrijving via het persoonlijk account op www.sportakampen.be mogelijk is.
Ingevolge de online inschrijving heeft de deelnemer voorafgaand aan de inschrijving kennis genomen van de algemene voorwaarden en deze ook uitdrukkelijk aanvaard alsook desgevallend toepasselijke huishoudelijke reglementen dewelke beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel van Sporta en raadpleegbaar op www.sportakampen.be.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

artikel 2:
Om de inschrijving correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie correct verstrekt aan Sporta.
De deelnemer is verplicht om de correcte informatie te verstrekken bij het online inschrijven.
Indien foutieve informatie wordt verstrekt aan Sporta, behoudt Sporta zich hetzij het recht voor om met onmiddellijke ingang de deelname te annuleren, hetzij bijkomende kosten aan te rekenen binnen de 5 werkdagen na het ontdekken van de foutieve informatie. Zo Sporta met onmiddellijke ingang de deelname annuleert, blijft de integrale kostprijs verschuldigd.

De deelnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal voldoende begrijpt. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de sportbeoefening en activiteiten die tijdens de vakantie zullen plaatsvinden en verklaart fysiek en mentaal in staat te zijn hieraan naar behoren te kunnen deelnemen. In het bijzonder verklaart de deelnemer aan een watersportkamp dat hij of zij kan zwemmen op een voor de vakantie passend niveau.
De deelnemer verklaart geïnformeerd te zijn dat voor reizen buiten België hij steeds in het bezit dient te zijn van minstens volgende documenten :

 • identiteitskaart of paspoort
 • een schriftelijke toelating, dewelke minstens twee weken voor het vertrek via de website kan worden bekomen, ondertekend door een ouder of voogd
 • de gegevens van zijn reisbijstandsverzekering
 • die documenten die specifiek nodig zijn voor toegang of het verblijf van het bestemmingsland en de landen die worden doorkruist om de bestemming te bereiken.
Indien de deelname aan de vakantie niet of beperkt kan doorgaan door het ontbreken van één of meerdere van deze documenten, heeft de deelnemer geen recht op teruggave van de reeds betaalde inschrijvingsgelden.
Sporta heeft het recht de vermelde tijdsbesteding aan te passen of te annuleren omwille van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de weersverwachting of -situatie, logistieke moeilijkheden, overmacht, enz. en verbindt er zich toe om in de mate van het mogelijke een passend alternatief te voorzien. De deelnemer kan in dat geval geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

VERZEKERINGEN

artikel 3
Verzekering tegen sportongevallen :
Bij Ethias werd een verzekering tegen sportongevallen afgesloten met polisnummer 45.244.059 voor Sporta-vakantie vzw en met polisnummer 45.240.869 voor Sporta-federatie vzw.
De resp. polissen waarborgen lichamelijke ongevallen, hartfalen en beroertes, burgerlijke aansprakelijkheid alsook rechtsbijstand.
De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid van voormelde polissen komt tussen na uitputting of bij ontstentenis van de verzekering BA privé leven die de deelnemer eventueel zou genieten.
Eveneens uitgesloten zijn o.a. contractuele aansprakelijkheid, diefstal, verlies van en schade aan materialen of persoonlijke bezittingen van deelnemers, repatriëring, ….
De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is o.a. uitgesloten ingeval van opzet.
Voor een volledige lijst van de uitsluitingen wordt verwezen naar de polis.
De aangifte dient te gebeuren cfr. de bepalingen van de polis Sportongevallen. Zo moet de aangifte zo spoedig mogelijk gebeuren maar alleszins binnen de 8 dagen vanaf het ogenblik dat de deelnemer kennis heeft van het ongeval.
Diefstal en verlies van en schade aan materialen van de deelnemers is niet verzekerd.

Reisbijstandsverzekering
In de deelnameprijs is er GEEN reisbijstandsverzekering of een verzekering voor alle risico’s inbegrepen.
Sporta stelt een reisbijstandsverzekering verplicht voor de deelnemers aan de buitenlandse reizen. Sporta biedt de mogelijkheid om via haar een reisbijstandsverzekering aan te vragen. Wanneer canyoning als activiteit in het activiteitenpakket is opgenomen, is het verplicht de reisbijstandsverzekering via Sporta te nemen, tenzij kan aangetoond worden dat de eigen reisbijstandsverzekering deze sport niet uitsluit.

Hiervoor werd bij Ethias een verzekering afgesloten met polisnummer 45.246.898 met volgende voorwaarden:

 • repatriëring van de zieke of gekwetste.
 • terugbetaling van de door een geneesheer voorgeschreven kosten voor ambulante medische verzorging tot €1.250,00.
 • terugbetaling van de in het ziekenhuis gemaakte farmaceutische, heelkundige en verpleegkosten tot € 15.000,00.
 • bekostiging heen- en terugreis van familielid, indien de ziekenhuisverpleging langer duurt dan 5 dagen.
 • bekostiging terugreis van de verzekerde bij overlijden, in België, van vader-moeder-broer-zus.
Annuleringsverzekering: (Ethias polis nr. 45.246.928)
In de deelnameprijs is GEEN annulatieverzekering inbegrepen. Deelnemers kunnen aldus optioneel intekenen op een annulatieverzekering die Sporta heeft afgesloten bij Ethias.
Inschrijving op deze verzekering kan gelijktijdig met of uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de inschrijving op de deelname via het persoonlijk account.
Dus na 14 dagen te rekenen vanaf de inschrijving kan er geen annuleringsverzekering meer afgesloten worden. Let op, het inschrijvingsgeld is niet recupereerbaar indien men geen annuleringsverzekering heeft afgesloten.
De waarborg verzekering tegen lichamelijke ongevallen is uitgesloten ingeval van opzet.
Voor een volledige lijst van de uitsluitingen wordt verwezen naar de polis.
Ingeval van annulatie dient de deelnemer uiterlijk binnen de 8 dagen na kennisname van de feiten of gebeurtenissen aangifte te doen bij Sporta. In de aangifte dienen de kosten van annulering vermeld te worden, de omstandigheden ervan en de aangifte moet vergezeld zijn van de nodige stavingstukken.
De modaliteiten die de deelnemer dient na te leven zijn vervat in de polis annulatieverzekering.
Ethias beslist over een eventuele terugbetaling van het deelnamebedrag.

Diefstalverzekering
In de vakantieprijs is geen diefstalverzekering begrepen. Raadpleeg hiervoor een verzekeringsagent.

REISCONTRACTENWET

artikel 4
Conform artikel 65 van de Wet van 21.11.2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, is ‘Sporta-vakantie vzw’ door VVRO, W. De Dekenstraat 1/0001 te Brugge verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen.
Ten laatste twee weken voor aanvang van de vakantie informeert Sporta via de website de deelnemers over:

 • de coördinaten van de verblijfplaats en de lokale vertegenwoordigers van Sporta.
 • de bagagelijst.
 • de vertrekuren, vervoersmaatschappij, document ouderlijke toestemming voor de buitenlandse reizen.

REISOVEREENKOMST

artikel 5
Bij akkoordverklaring via de website gaan de deelnemer en ondertekenaar akkoord met deze algemene voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

REISCONTRACT EN BETALING VAN DE REISSOM

artikel 6
Een aanvraag tot inschrijving gebeurt via de Sporta-website waarbij het uitdrukkelijk akkoord wordt gevraagd met deze algemene voorwaarden en de deelnameprijs. Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, bevestigt Sporta de reservering door het doormailen van de factuur voor het betreffende kamp, deze algemene voorwaarden en de nodige gegevens die toelaten om op de website van Sporta in te loggen en toegang te krijgen tot de gegevens die verband houden met de desbetreffende reservering, het zogenaamde persoonlijke account.
Het volledige factuurbedrag dient te worden overgeschreven en dient uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Sporta. Indien de factuur minder dan 21 dagen vóór aanvang van het kamp werd opgemaakt, dient de betaling onmiddellijk te gebeuren en uiterlijk voor de aanvang van de vakantie in het bezit van Sporta te zijn.
Bij een betaling na de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en 10% contractuele intresten op jaarbasis verschuldigd.
Eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen voor de vervaldag schriftelijk aan Sporta te worden gemeld, zoniet worden ze voor ongeschreven gehouden.
In geval van een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

PRIJS

artikel 7
Ingevolge het sluiten van de overeenkomst, zijn de overeengekomen prijzen in principe vast. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 • De prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen.
 • De hoogte van de belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens of vliegvelden, of
 • De wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
De deelnemer heeft recht op een prijsvermindering die overeenstemt met elke daling van voornoemde kosten die zich voordoet na de sluiting van de overeenkomst en vóór het begin van de pakketreis.
Indien de prijsverhoging meer dan 8% op de totaalprijs van de pakketreis bedraagt, kan de deelnemer hetzij de voorgestelde wijziging aanvaarden, hetzij binnen de 5 werkdagen na de kennisname van de prijsaanpassing de overeenkomst opzeggen zonder betaling van enige opzegvergoeding.

Indien de deelnemer de pakketovereenkomst opzegt, kan de deelnemer voor een vervangende pakketreis kiezen indien deze door Sporta wordt voorgesteld.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties zonder overnachting (de zogenaamde dagkampen):

 • begeleiding door gediplomeerde monitoren.
 • activiteitenpakket, inclusief sport-, spel- en knutselmaterialen.
 • ongevallenverzekering
. De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties met overnachting:
 • verblijf in standaardkamers met bad of douche en toilet op de kamer of aansluitend, tenzij anders omschreven.
 • dagvullend activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen.
 • volpension vanaf het middagmaal op maandag (vanaf het ontbijt op maandag voor de vakanties met incheck op zondag), met water aan tafel, tot het middagmaal op de dag van vertrek.
 • 24-urenbegeleiding door gediplomeerde Sporta-monitoren en/of gespecialiseerde monitoren ter plaatse.
 • ongevallenverzekering
. De prijzen omvatten voor de buitenlandse vakanties:
 • reis per autocar (boot/trein/vliegtuig) vanuit de gecommuniceerde op-/afstapplaats, alle transfers van en naar de verblijfplaats, tenzij anders vermeld.
 • verblijf in tenten, tenzij anders specifiek omschreven.
 • volledig begeleid activiteitenprogramma.
 • volpension, vanaf de middag van de aankomstdag ter plaatse, met water, tot het middagmaal op de dag van vertrek. Bij de meeste reizen hoort een zelfkookformule.
 • 24-urenbegeleiding door gediplomeerde Sporta-monitoren.
 • ongevallenverzekering.
De prijzen worden per vakantie bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.
Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:
 • vervoer naar en van de kampplaats (of op-/afstapplaats). Deelnemers reizen op eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het transport. Sporta organiseert geen transport van deelnemers naar andere locaties dan de kampplaats (of op-/afstapplaats)
 • specifiek materiaal, zie bagagelijst en vakantiedetails.
 • annuleringsverzekering: optioneel te bestellen. Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van de vakantieprijs bij annulering vóór vertrek, te wijten aan o.a. zware ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde.
 • reisbijstandsverzekering (verplicht bij buitenlandse reizen, eventueel via Sporta te bestellen.)
 • verzekering alle risico’s, diefstalverzekering.
 • enkel voor de dagkampen: picknick voor ’s middags en tussendoortje.
Een prijsvermindering in de vorm van korting/credits wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste actiecode aangevraagd wordt. Bij gebruik van ongeldige kortingen en/of misbruik van het creditssysteem wordt de aanvraag ongeldig.

AANVAARDING INSCHRIJVING

artikel 8
Iedere inschrijvingsaanvraag dient door Sporta geaccepteerd te worden alvorens de inschrijving definitief is. Sporta beschikt over een eerste termijn van 15 kalenderdagen na de datum van de inschrijvingsaanvraag. Na deze termijn wordt de inschrijving geacht aanvaard te zijn. Indien Sporta na de initiële termijn kennis neemt van informatie die alsnog aanleiding geeft tot weigering van de inschrijvingsaanvraag, dient Sporta deze beslissing binnen de 15 kalenderdagen na kennisname van deze informatie te nemen. Iedere weigering van een inschrijvingsaanvraag kan slechts gemotiveerd gebeuren. De inschrijver wordt binnen de termijn van 15 dagen op de hoogte gebracht van de motivering van de weigering. Redenen tot weigering zijn onder meer ernstige tekortkomingen in het gedrag van de aanvrager bij eerdere organisaties van Sporta, het aankondigen van handelingen of gedragingen die de goede werking in het gedrang kunnen brengen, het fysiek of psychisch of op enige andere wijze ongeschikt zijn voor de organisatie waarvoor men zich wenst in te schrijven, enzovoort.

REISTRAJECT BUITENLANDSE VAKANTIES

artikel 9
Bij alle buitenlandse reizen staan de opstapplaatsen en het uur van vertrek/terugkomst onder voorbehoud vermeld. Bij wijziging wordt de deelnemer zo snel mogelijk verwittigd op het e-mailadres dat deze bij de inschrijving heeft opgegeven.
Deelnemers reizen op eigen initiatief naar de op-/afstapplaats en dragen hiervoor zelf de kosten. Sporta organiseert geen transport van deelnemers naar andere locaties dan de vermelde op-/afstapplaats. Andere dan de door Sporta gecommuniceerde op-afstapplaatsen zijn onder GEEN beding mogelijk.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VÓÓR AANVANG VAN DE VAKANTIE

artikel 10
Kosteloos annuleren kan tot maximaal 14 dagen na inschrijving of indien de vakantie binnen deze termijn aanvat tot aanvang van de vakantie en dient schriftelijk te gebeuren.
Nadien geldt volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten:

 • meer dan 90 dagen voor aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag.
 • binnen 90 dagen voor aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag
 • binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp of niet komen opdagen: 100% van het factuurbedrag.
Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

Annuleringsverzekering via Sporta
In geval van ziekte of ongeval vóór aanvang van de vakantie waarborgt de annuleringsverzekering de terugbetaling van de volledige vakantieprijs.
Annuleringsprocedure (enkel geldig wanneer de annuleringsverzekering werd betaald).

 • De annulering gebeurt schriftelijk VÓÓR aanvang van de vakantie.
 • De annulering moet gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest.
 • De terugbetalingsprocedure bij Ethias-verzekeringen wordt pas opgestart als het medisch of ander attest (afhankelijk van de reden) in het bezit van Sporta is.
Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.
Kosten die met de annulering gepaard gaan, dienen door de deelnemer steeds gedekt te worden.
Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig verlaat, kan geen terugbetaling meer gebeuren. Ouders of verzorgers zorgen dat de deelnemer de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

ANNULERING DOOR ‘SPORTA’

artikel 11
Sporta kan eveneens een einde stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen:

 • Indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de deelnemer door Sporta van de opzeg van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
 • 20 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van méér dan 6 dagen
 • 7 dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van 2 tot 6 dagen
 • 48 uur vóór het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren
 • Indien Sporta de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (overmacht) en hij de deelnemer en zonder de nodige vertraging en vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
Onder overmacht wordt o.a. verstaan: het intrekken van een vergunning, wanneer 50% van de beschikbare logiecapaciteit of 70% van de buscapaciteit niet geboekt werd of waar de vereiste minima (bv. opgelegd door de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen) of van de buitenlandse reizen) niet werden gehaald, abnormale of onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen die door de overheid worden opgelegd waardoor de vakantie niet kan doorgaan.
Indien Sporta overgaat tot annulatie van de overeenkomst cfr. het bovenstaande, betaalt Sporta aan de deelnemer alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft betaald volledig terug en dit zonder enige bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

artikel 12
De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, na expliciete schriftelijke goedkeuring door Sporta. De vervanger moet van hetzelfde geslacht zijn en eveneens voldoen aan alle voorwaarden zoals hoger omschreven in artikel 2. De oorspronkelijke deelnemer en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de deelnameprijs en eventuele bijkomende kosten die aan de vervanging verbonden zijn.

WIJZIGING DOOR ‘SPORTA’

artikel 13
Sporta kan eveneens overgaan tot wijziging van andere bepalingen dan de prijsbepaling. Zo het gaat om onbeduidende veranderingen, wordt de deelnemer hiervan op een duidelijke en begrijpelijke wijze per e-mail in kennis gesteld. De deelnemer kan de overeenkomst niet opzeggen omwille van een onbeduidende aanpassing.

Indien Sporta echter vóór aanvang van de vakantie genoodzaakt is om wezenlijke wijzigingen door te voeren m.b.t. de vakantie, dient zij de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk en alleszins voor het voorziene vertrek te verwittigen op het e-mailadres dat bij de inschrijving werd opgegeven. De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn vakantie te annuleren binnen de vijf werkdagen na de kennisname van de wijziging. Hij dient dit schriftelijk mee te delen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de deelnemer geacht de meegedeelde wijzigingen te hebben aanvaard.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

artikel 14
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade ingevolge het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen.
De deelnemer wordt eveneens aansprakelijk gesteld voor alle buitencontractuele schade veroorzaakt door zijn/haar toedoen en hierbij (morele en/of materiële) schade berokkend aan derden, goederen van derden of goederen van Sporta.
Indien de deelnemer door zijn gedrag of handelen de veiligheid of integriteit van Sporta, het personeel, begeleiders of andere deelnemers of supporters in het gedrang brengt, heeft Sporta het recht om de deelnemer met onmiddellijke ingang uit te sluiten voor verdere deelname zonder gerechtigd te zijn op enige schadevergoeding of op terugbetaling van een deel of het geheel van de deelnameprijs en gekozen opties. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer.

AANSPRAKELIJKHEID VAN ‘SPORTA'

artikel 15
Sporta is gehouden tot naleving van haar contractuele verplichtingen tenzij:

 • Er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak.
 • Een deelnemer of derden verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.

Behalve indien één van voormelde uitzonderingen van toepassing is, zal Sporta bij schending van haar contractuele verplichtingen, overgaan tot vergoeding van de schade voor zover de deelnemer het bewijs leveren van fout – schade – oorzakelijk verband.

Sporta is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen op de deelnemer verhaald worden, mocht de deelnemer zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
Sporta is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
Sporta-medewerkers en -monitoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Sporta.

KLACHTENREGELING

artikel 16
Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te melden aan Sporta via kampen@sporta.be.
Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Sporta-vertegenwoordiging overgemaakt worden of schriftelijk worden gemeld aan Sporta via kanbeter@sporta.be. en dit op een bewijskrachtige manier. Klachten dienen schriftelijk aan Sporta meegedeeld te worden uiterlijk binnen de 8 dagen te rekenen vanaf het voorval waarop de klacht betrekking heeft. Sporta verbindt er zich toe ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen een oplossing te zoeken. Indien de klacht ter plaatse niet adequaat kon worden opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat was zijn klacht bij de Sporta-vertegenwoordiging neer te leggen, dient uiterlijk binnen een termijn van 28 kalenderdagen na de einddatum van de vakantie de klacht via e-mail naar kanbeter@sporta.be of per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

GEVONDEN VOORWERPEN

artikel 17
Gevonden voorwerpen worden nog één maand na afloop van de vakantie door Sporta bewaard. Hierna is Sporta gerechtigd deze voorwerpen niet langer te bewaren en eventueel over te dragen aan een goed doel. Sporta kan niet gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding betrekkelijk gevonden voorwerpen, noch ingeval van verlies noch ingeval van beschadiging.

PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN

artikel 18
Aan de deelnemers wordt de expliciete toestemming gevraagd om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren. De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens.

VERTALEN VAN DE COMMUNICATIE

artikel 19
De communicatie met onze deelnemers gebeurt in het Nederlands. Al onze documenten zijn enkel beschikbaar in het Nederlands.

PRIVACY WETGEVING

artikel 20
Indien u wenst deel te nemen aan een van de activiteiten van Sporta, zal Sporta persoonsgegevens van u verwerken. Sporta houdt zich daarbij strikt aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Indien u meer informatie wenst over hoe Sporta uw persoonsgegevens verwerkt, kan u onze privacyverklaring nalezen op www.sportakampen.be/privacy. Hebt u nog vragen of wenst u uw rechten uit te oefenen kan u ons bereiken via privacy@sporta.be.

BETALINGSVOORWAARDEN

artikel 21
De facturen van Sporta moeten betaald zijn binnen een termijn van 30 dagen na datum factuur. Ingeval van laattijdige betaling is er van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10 % van het openstaande factuurbedrag doch met een minimum van 50,00 euro administratieve kost.

Sporta-reisbureauvergunning A6089