Verkoopsvoorwaarden

INHOUD

artikel 1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door Sporta-federatie vzw of Sporta-vakantie vzw (hierna ‘Sporta’ genoemd).

INFORMATIEVERPLICHTINGEN

artikel 2

De deelnemer verbindt er zich toe om de door Sporta gevraagde informatie correct en volledig te verstrekken aan Sporta. Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct of onvolledig is, heeft Sporta het recht de vakantie te annuleren of bijkomende werkelijke kosten aan te rekenen binnen een termijn van vijf werkdagen na de ontdekking ervan.

De deelnemer verklaart dat hij de Nederlandse taal voldoende begrijpt. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te zijn. De deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van de sportbeoefening en activiteiten die tijdens de vakantie zullen plaatsvinden en verklaart fysiek en mentaal in staat te zijn hieraan naar behoren te kunnen deelnemen. In het bijzonder verklaart de deelnemer aan een watersportkamp dat hij of zij kan zwemmen op een voor de vakantie passend niveau.

De deelnemer verklaart geïnformeerd te zijn dat voor reizen buiten België hij steeds in het bezit dient te zijn van minstens volgende documenten :

 • identiteitskaart of paspoort
 • een schriftelijke toelating, dewelke minstens twee weken voor het vertrek via de website kan worden bekomen, ondertekend door een ouder of voogd
 • de gegevens van zijn reisbijstandsverzekering
 • die documenten die specifiek nodig zijn voor toegang of het verblijf van het bestemmingsland en de landen die worden doorkruist om de bestemming te bereiken.

Indien de deelname aan de vakantie niet of beperkt kan doorgaan door het ontbreken van één of meerdere van deze documenten, heeft de deelnemer geen recht op teruggave van de reeds betaalde inschrijvingsgelden.

Sporta heeft het recht de vermelde tijdsbesteding aan te passen of te annuleren omwille van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de weersverwachting of -situatie, logistieke moeilijkheden, overmacht, enz. en verbindt er zich toe om in de mate van het mogelijke een passend alternatief te voorzien. De deelnemer kan in dat geval geen enkele terugbetaling of andere schadevergoeding claimen.

VERZEKERINGEN

artikel 3

Ongevallenverzekering

De deelnemers zijn tijdens de vakanties en sportkampen verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Daarvoor werd bij Ethias een verzekering afgesloten met polisnummer 45.244.059 voor Sporta-vakantie vzw en met polisnummer 45.240.869 voor Sporta-federatie vzw. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na tussenkomst van de familiale verzekering van de deelnemer. Deze verzekeringen verzekeren geen diefstal, noch schade aan persoonlijke bezittingen, noch het verlies ervan.

Reisbijstandsverzekering

In de deelnameprijs is er GEEN reisbijstandsverzekering of een verzekering voor alle risico’s inbegrepen.

Sporta stelt een reisbijstandsverzekering verplicht voor de deelnemers aan de buitenlandse reizen. Sporta biedt de mogelijkheid om via haar een reisbijstandsverzekering aan te vragen. Wanneer canyoning als activiteit in het activiteitenpakket is opgenomen, is het verplicht reisbijstandsverzekering via Sporta te nemen, tenzij kan aangetoond worden dat de eigen reisbijstandsverzekering deze sport niet uitsluit.”

Hiervoor werd bij Ethias een verzekering afgesloten met polisnummer 45.246.898 met volgende voorwaarden:

 • repatriëring van de zieke of gekwetste.
 • terugbetaling van de door een geneesheer voorgeschreven kosten voor ambulante medische verzorging tot €1.250,00.
 • terugbetaling van de in het ziekenhuis gemaakte farmaceutische, heelkundige en verpleegkosten tot € 15.000,00.
 • bekostiging heen- en terugreis van familielid, indien de ziekenhuisverpleging langer duurt dan 5 dagen.
 • bekostiging terugreis van de verzekerde bij overlijden, in België, van vader-moeder-broer-zus.

Annuleringsverzekering

In de deelnameprijs is GEEN annuleringsverzekering begrepen.

De deelnemers kunnen optioneel een individuele annuleringsverzekering afsluiten, namelijk de Ethias-verzekering met polisnummer 45.246.928 met de voorwaarden die zijn opgesomd in artikel 9.

Diefstalverzekering

In de vakantieprijs is geen diefstalverzekering begrepen. Raadpleeg hiervoor een verzekeringsagent.

REISCONTRACTENWET

artikel 4

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is ‘Sporta-vakantie vzw’ door VVRO, W.De Dekenstraat 1/0001 te Brugge verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen.

Ten laatste twee weken voor aanvang van de vakantie informeert Sporta via de website de deelnemers over:

 • de coördinaten van de verblijfplaats en de lokale vertegenwoordigers van Sporta.
 • de bagagelijst.
 • de vertrekuren, vervoersmaatschappij, document ouderlijke toestemming voor de buitenlandse reizen.

REISOVEREENKOMST

artikel 5

Bij akkoordverklaring via de website gaan de deelnemer en ondertekenaar akkoord met deze algemene voorwaarden. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.

REISCONTRACT EN BETALING VAN DE REISSOM

artikel 6

Een aanvraag tot inschrijving gebeurt via de Sporta-website waarbij het uitdrukkelijk akkoord wordt gevraagd met deze algemene voorwaarden en de deelnameprijs. Wanneer de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, bevestigt Sporta de reservering door het doormailen van de factuur voor het betreffende kamp, deze algemene voorwaarden en de nodige gegevens die toelaten om op de website van Sporta in te loggen en toegang te krijgen tot de gegevens die verband houden met de desbetreffende reservering, het zogenaamde persoonlijke account.

Het volledige factuurbedrag dient te worden overgeschreven en dient uiterlijk 21 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Sporta. Indien de factuur minder dan 21 dagen vóór aanvang van het kamp werd opgemaakt, dient de betaling onmiddellijk te gebeuren en uiterlijk voor de aanvang van de vakantie in het bezit van Sporta te zijn.

Bij een betaling na de vervaldatum zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en 10% contractuele intresten op jaarbasis verschuldigd.

Eventuele betwistingen omtrent de factuur dienen voor de vervaldag schriftelijk aan Sporta te worden gemeld, zoniet worden ze voor ongeschreven gehouden.

In geval van een gerechtelijke procedure zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

PRIJS

artikel 7

De vermelde deelnameprijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in de hierna bepaalde omstandigheden:

 • Indien de prijs van brandstoffen, wisselkoers van vreemde valuta, retributies of belastingen wijzigen, waardoor de invloed van deze wijziging groter is dan 5 % van de deelnameprijs, kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden, waarbij de deelnameprijs recht evenredig wordt aangepast met de daaraan verbonden kosten.
 • Indien een prijsaanpassing leidt tot een verhoging van de deelnameprijs met méér dan 10% van het oorspronkelijk factuurbedrag, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en op de terugvordering van de door hem al betaalde bedragen binnen de vijf werkdagen na de kennisname van de prijsaanpassing.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties zonder overnachting (de zogenaamde dagkampen):

 • begeleiding door gediplomeerde monitoren.
 • activiteitenpakket, inclusief sport-, spel- en knutselmaterialen.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties met overnachting:

 • verblijf in standaardkamers met bad of douche en toilet op de kamer of aansluitend, tenzij anders omschreven.
 • dagvullend activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen.
 • volpension vanaf het middagmaal op maandag (vanaf het ontbijt op maandag voor de vakanties met incheck op zondag), met water aan tafel, tot het middagmaal op de dag van vertrek.
 • 24-urenbegeleiding door gediplomeerde Sporta-monitoren en/of gespecialiseerde monitoren ter plaatse.

De prijzen omvatten voor de buitenlandse vakanties:

 • reis per autocar (boot/trein/vliegtuig) vanuit de gecommuniceerde op-/afstapplaats, alle transfers van en naar de verblijfplaats, tenzij anders vermeld.
 • verblijf in tenten, tenzij anders specifiek omschreven.
 • volledig begeleid activiteitenprogramma.
 • volpension, vanaf de middag van de aankomstdag ter plaatse, met water, tot het middagmaal op de dag van vertrek. Bij de meeste reizen hoort een zelfkookformule.
 • 24-urenbegeleiding door gediplomeerde Sporta-monitoren.

De prijzen worden per vakantie bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.

Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:

 • vervoer naar en van de kampplaats (of op-/afstapplaats). Deelnemers reizen op eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het transport. Sporta organiseert geen transport van deelnemers naar andere locaties dan de kampplaats (of op-/afstapplaats)
 • specifiek materiaal, zie bagagelijst en vakantiedetails.
 • annuleringsverzekering: optioneel te bestellen. Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van de vakantieprijs bij annulering vóór vertrek, te wijten aan o.a.zware ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde.
 • reisbijstandsverzekering (verplicht bij buitenlandse reizen, eventueel via Sporta te bestellen.)
 • verzekering alle risico’s, diefstalverzekering.
 • enkel voor de dagkampen: picknick voor ’s middags en tussendoortje.

Een prijsvermindering in de vorm van korting/credits wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste actiecode aangevraagd wordt. Bij gebruik van ongeldige kortingen en/of misbruik van het creditssysteem wordt de aanvraag ongeldig.

AANVAARDING INSCHRIJVING

artikel 8

Iedere inschrijvingsaanvraag dient door Sporta geaccepteerd te worden alvorens de inschrijving definitief is. Sporta beschikt over een eerste termijn van 15 kalenderdagen na de datum van de inschrijvingsaanvraag. Na deze termijn wordt de inschrijving geacht aanvaard te zijn. Indien Sporta na de initiële termijn kennis neemt van informatie die alsnog aanleiding geeft tot weigering van de inschrijvingsaanvraag, dient Sporta deze beslissing binnen de 15 kalenderdagen na kennisname van deze informatie te nemen. Iedere weigering van een inschrijvingsaanvraag kan slechts gemotiveerd gebeuren. De inschrijver wordt binnen de termijn van 15 dagen op de hoogte gebracht van de motivering van de weigering. Redenen tot weigering zijn onder meer ernstige tekortkomingen in het gedrag van de aanvrager bij eerdere organisaties van Sporta, het aankondigen van handelingen of gedragingen die de goede werking in het gedrang kunnen brengen, het fysiek of psychisch of op enige andere wijze ongeschikt zijn voor de organisatie waarvoor men zich wenst in te schrijven, enzovoort.

REISTRAJECT BUITENLANDSE VAKANTIES

artikel 9

Bij alle buitenlandse reizen staan de opstapplaatsen en het uur van vertrek/terugkomst onder voorbehoud vermeld. Bij wijziging wordt de deelnemer zo snel mogelijk verwittigd op het e-mailadres dat deze bij de inschrijving heeft opgegeven.

Deelnemers reizen op eigen initiatief naar de op-/afstapplaats en dragen hiervoor zelf de kosten. Sporta organiseert geen transport van deelnemers naar andere locaties dan de vermelde op-/afstapplaats. Andere dan de door Sporta gecommuniceerde op-afstapplaatsen zijn onder GEEN beding mogelijk.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VÓÓR AANVANG VAN DE VAKANTIE

artikel 10

Kosteloos annuleren kan tot maximaal 14 dagen na inschrijving of indien de vakantie binnen deze termijn aanvat tot aanvang van de vakantie en dient schriftelijk te gebeuren.

Nadien geldt volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten:

 • meer dan 90 dagen voor aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag.
 • binnen 90 dagen voor aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag
 • binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp: 100% van het factuurbedrag.

Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

Annuleringsverzekering via Sporta

In geval van ziekte of ongeval vóór aanvang van de vakantie waarborgt de annuleringsverzekering de terugbetaling van de volledige vakantieprijs.

Annuleringsprocedure (enkel geldig wanneer de annuleringsverzekering werd betaald).

 • De annulering gebeurt schriftelijk VÓÓR aanvang van de vakantie.
 • De annulering moet gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest.
 • De terugbetalingsprocedure bij Ethias-verzekeringen wordt pas opgestart als het medisch of ander attest (afhankelijk van de reden) in het bezit van Sporta is.

Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

Kosten die met de annulering gepaard gaan, dienen door de deelnemer steeds gedekt te worden.

Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig verlaat, kan geen terugbetaling meer gebeuren. Ouders of verzorgers zorgen dat de deelnemer de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

artikel 11

De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, na expliciete schriftelijke goedkeuring door Sporta. De vervanger moet van hetzelfde geslacht zijn en eveneens voldoen aan alle voorwaarden zoals hoger omschreven in artikel 2. De oorspronkelijke deelnemer en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de deelnameprijs en eventuele bijkomende kosten die aan de vervanging verbonden zijn.

ANNULERING DOOR ‘SPORTA’

artikel 12

Wanneer Sporta de vakantie voor de aanvangsdatum annuleert omwille van overmacht, wordt de deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat bij de inschrijving werd opgegeven.

Onder overmacht wordt verstaan: het intrekken van een vergunning, wanneer 50% van de beschikbare logiecapaciteit of 70% van de buscapaciteit niet geboekt werd of waar de vereiste minima (bv. opgelegd door de Vlaamse Overheid (Sport Vlaanderen) of van de buitenlandse reizen) niet werden gehaald, abnormale of onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen die door de overheid worden opgelegd waardoor de vakantie niet kan doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de deelnemer recht op volledige terugbetaling van de reissom, zonder dat deze recht heeft op andere schadevergoedingen.

Annuleert Sporta de vakantie om andere redenen dan de hierboven vermelde, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien die evenwel nooit hoger kan zijn dan 25% van de deelnameprijs.

WIJZIGING DOOR ‘SPORTA’

artikel 13

Indien Sporta zich voor aanvang van de vakantie genoodzaakt is om wezenlijke wijzigingen door te voeren m.b.t. de vakantie, dient zij de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk en alleszins voor het voorziene vertrek te verwittigen op het e-mailadres dat bij de inschrijving werd opgegeven. De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos zijn vakantie te annuleren binnen de vijf werkdagen na de kennisname van de wijziging. Hij dient dit schriftelijk mee te delen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de deelnemer geacht de meegedeelde wijzigingen te hebben aanvaard.

AANSPRAKELIJKHEID VAN ‘SPORTA'

artikel 14

Sporta kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de deelnemer oploopt door het niet of slecht werd uitgevoerd van de overeenkomst door aangestelden van Sporta, behalve wanneer:

 • een deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.
 • de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde,
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht.
 • de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door ‘Sporta’ niet op voorhand konden voorkomen worden.

Sporta is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemer te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen op de deelnemer verhaald worden, mocht de deelnemer zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.

Sporta is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer en kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

Sporta-medewerkers en -monitoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Sporta.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

artikel 15

De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen, goederen of Sporta. De fout wordt beoordeeld door Sporta en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag van een deelnemer. Sporta behoudt zich het recht voor om kosten als gevolg van vandalisme en beschadiging van materiaal te verhalen op de deelnemer. Indien de deelnemer door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van Sporta, haar personeel, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, heeft Sporta het recht de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten, zonder recht op terugbetaling van (een deel van) de deelnameprijs. Op drugsgebruik, alcoholgebruik (voor de leeftijdscategorieën waar alcoholgebruik verboden is) en alcoholmisbruik (voor de leeftijdscategorie waar matig alcoholgebruik is toegestaan) volgt een onmiddellijke uitsluiting van de reis zonder recht op terugbetaling van (een deel van) de deelnameprijs. In dat geval brengt Sporta de ouders of verantwoordelijke(n) van de deelnemer onmiddellijk op de hoogte en zijn zij verplicht om op eigen initiatief en kosten er voor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten en naar huis gaat.

Geen van de daaraan verbonden kosten kunnen op Sporta worden verhaald. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft ook geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

KLACHTENREGELING

artikel 16

Indien de deelnemer een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te melden aan Sporta via kampen@sporta.be.

Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de Sporta-vertegenwoordiging overgemaakt worden of schriftelijk worden gemeld aan Sporta via kanbeter@sporta.be. en dit op een bewijskrachtige manier. Sporta verbindt er zich toe ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen een oplossing te zoeken. Indien de klacht ter plaatse niet adequaat kon worden opgelost of indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat was zijn klacht bij de Sporta-vertegenwoordiging neer te leggen, dient uiterlijk binnen een termijn van 28 kalenderdagen na de einddatum van de vakantie de klacht via e-mail naar kanbeter@sporta.be of per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

GEVONDEN VOORWERPEN

Gevonden voorwerpen worden nog één maand na afloop van de vakantie door Sporta bewaard. Hierna is Sporta gerechtigd deze voorwerpen niet langer te bewaren en eventueel over te dragen aan een goed doel.

PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS VOOR COMMERCIËLE DOELEINDEN

Aan de deelnemers wordt de expliciete toestemming gevraagd om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren. De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens..

Sporta-reisbureauvergunning A6089